19 มิถุนายน 2562 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลุยกระบี่ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/south/1594961

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านควนทัง ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ได้เข้ามาก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 100,000 ลบ.ม. และจัดทำระบบท่อส่งน้ำ 17,700 เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและกระจายน้ำไปยังแปลงของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า 450 ครอบครัว พื้นที่เพาะปลูกกว่า 700 ไร่ และเข้ามาช่วยดำเนินการวางแผนการใช้ที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน จนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เมื่อมีน้ำเข้าถึงแปลง เกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปาล์มบางส่วนมาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งขณะนี้ชุมชนอยู่ระหว่างการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำของชุมชน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน.